ASÜ Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ
YÖNERGESİBİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç
Madde 1.
Bu Yönergenin amacı; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı
olarak kurulan Aksaray Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi teşkilat,
yönetim ve çalışma usul ve esaslarına dair hükümleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2.
Bu Yönerge, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak
kurulan Aksaray Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi teşkilat, yönetim ve
çalışma usul ve esaslarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3. 
Bu Yönerge, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince 14/08/2010tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ile 03/01/2013 tarih ve 28517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik temel alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4. Bu Yönergede geçen;

a. Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

b. Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

c.Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

d. Birim: Aksaray Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimini,

e. Sorumlu Rektör Yardımcısı: Engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı olarak oluşturulan Aksaray Üniversitesi Engelsiz Üniversite Biriminin, Rektör adına başkanlığını ve sorumluluğunu üstlenen rektör yardımcısını,

f.Koordinatör: Engelliler alanında ve/veya özel eğitim alanına yakın bir alanda uzmanlaşmış öğretim elemanı ve yardımcıları arasından Rektör tarafından üç (3) yıllığına görevlendirilen, Sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında Birimin faaliyetlerini birebir takiple yükümlü ve görev verildiğinde yine engellilerle ilgili konularda Üniversiteyi başka yerlerde temsil etme yetkisine sahip kimseyi,

g.Engelli Birey:Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan Aksaray Üniversitesi öğrencisini ve Aksaray Üniversitesinde görev yapan akademik ve/veya idari personeli,

h. Engelli: Bu Yönergenin hazırlanmasına dayanak olan,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 25/04/2013 tarihinde TBMM Genel Kurul’unda kabul edilen Türkiye’deki 96 yasal düzenlemedeki “özürlü”, “sakat” ve “çürük” gibi ibarelerin “engelli” olarak değiştirilmesini düzenleyen,03/05/2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6462 sayılı “Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerdeki Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında engelli olarak tanımlanan kimseyi,

i. Kurul: Aksaray Üniversitesi sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında, Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü, Aksaray Üniversitesinde bulunan fakültelerden seçilen özel eğitim alanında bir uzman, psikolojik danışma ve rehberlik alanında bir uzman, fakülte, yüksekokul, meslekyüksekokulu ve enstitülerin görevlendireceği bir idari veya akademik personel ile daire başkanlıklarının belirleyeceği bu konuyla ilgili temsilciler ile engelli öğrenciler arasından seçilen üç (3) öğrenciden oluşan Engelsiz Üniversite Birimi Yönetim Kurulunu,

j. Engelli Öğrenci Temsilcileri: Aksaray Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve engelli öğrenciler tarafından her öğretim yılı ekim ayında seçilen üç (3) engelli öğrenci temsilcisini,

k. Sekretarya: Engelsiz Üniversite Biriminin işlerini takip etmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak oluşturulan ve en az bir kişiden oluşan birimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birimin Faaliyet Alanı ve Çalışma Konuları

Faaliyet Alanı

Madde 5.Birimin faaliyet alanı, Üniversitede yükseköğrenim görmekte olan ve ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarından birine kayıtlı bulunan engelli öğrenciler ve çalışanlardır.

Çalışma Konuları

Madde 6.Birimin faaliyet alanına ilişkin çalışma konuları aşağıdaki gibidir:

a. Engelli öğrencilerin ve çalışanların akademik, idari, araç-gereç, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları plânlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek,

b.Engelli öğrencilerin ve çalışanların ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak olan çalışmalarla ilgili üniversite içi birimler arası eşgüdüm, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

c. Engelli öğrencilerin akademik olarak karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek, eğitim-öğretim programlarının bu tespitleri dikkate alınarak hazırlanması ve ders araç-gereçleri ile materyallerinin engellilerin kullanımına uygun olarak geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

d. Engelli öğrencilerin ve çalışanların idari olarak karşılaşabilecekleri sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik alternatif çözüm önerileri geliştirerek ilgili birimlerle paylaşmak,

e.Engelli öğrencilerin fiziki ve çevresel olarak ulaşılabilir ve erişilebilir bir ortamda barınmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak,

f. Engelli öğrencilerin ve çalışanların kampüs yaşamına uyumları ve sosyal katılımları için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler plânlamak ve düzenlemek,

g. İhtiyaç sahibi engelli öğrencilerin burs ve diğer sosyal maddi yardımlardan faydalanmaları için çalışmalar yapmak,

h.Engellilik ile ilgili olarak farkındalık ve bilinç arttırmaya yönelik etkinlik ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu konuda basın yayın birimi ile işbirliğinde bulunmak,

i. Maddi destek gereksinimi bulunan ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilerin yardımcı araç-gereç ve ders materyallerinin ücretsiz temini için çalışmalarda bulunmak,

j.Üniversitede öğrenimine devam eden tüm öğrencilerle birlikte engelli öğrencilerin de eşitlik ilkesi çerçevesinde, adil ve doğru bir biçimde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması için çalışmalarda bulunmak, engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav uygulamaları ile ilgili hukuki düzenlemelerin hazırlığını ve uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

k. Engelli öğrencilere ve çalışanlara yönelik akademik, idari, hukuki, sosyal,  sportif, mesleki, bilgi ve teknoloji v.b. alanlarla ilgili bilgilendirici doküman ve yayın hazırlamak,

l.  Üniversiteyi kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

m. Engelli çalışanların iş yerinde bağımsız yaşamlarının aşılmasına yönelik fiziksel ve sosyal gereksinimlerini tespit etmek,

n.Engelli öğrenci ve çalışanlara kampus içerisinde öncelikli park yeri ayrılması konusunda çalışmalar ve düzenlemeler yapmak

o.Üniversite kampüsünde bulunan yapılar ile açık ve kapalı alanların engellilerin ulaşılabilirliğine uygun hale getirilmesi için Yapı İşleri ve Teknik Daire başkanlığı ile çalışmalar yapmak,

ö.Birim faaliyetleri için gerekli olan bütçe konusunda çalışma yaparak ilgili makamlarla paylaşmak,

p. Engelliler ile ilgili çalışmalarda eşgüdüm, koordinasyon ve işbirliği sağlamak için bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak, etkinlikler düzenlemek ve katılmak, platform ve ağ oluşturmak ve katılmak,

r.Her yıl yapılması planlanan faaliyetleri ve gerekli bütçe ihtiyacını öğrenim yılı başında, bu faaliyetlerin değerlendirme sonuçlarını içeren bir raporu öğrenim yılı sonunda Rektörlüğe teslim etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma ve Karar Alma Biçimi

Kurulunun Toplanması

Madde 7.Bu Yönergenin 4’üncü Maddesinde belirtilen üyelerden oluşan Kurul, Birime iletilmiş olan konuları görüşmek üzere, Sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında ayda en az bir defa toplanır.

Kurulun Karar Alma Biçimi

Madde 8.Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Kurul Üyelerinin Görev Süresi

Madde 9.Sorumlu Rektör Yardımcısı, Koordinatör ve engelli öğrenci temsilcileri hariç, Kurul üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere,ilgili birim başka bir üye görevlendirir.

Sorumlu Rektör Yardımcısı, Rektör adına Kurulda görev yapacağından, Rektör, bu görevi kendi uhdesine alabileceği gibi başka bir rektör yardımcısına da verebilir.

Belirli nitelikleri haiz öğretim elemanı ve yardımcıları arasından üç (3) yıllığına görevlendirilen Koordinatörün, Kurul üyesi olarak da görev süresi üç (3) yıldır. Koordinatörün süresi bitmeden görevden alınması durumunda, yerine atanan Koordinatörün görev süresi yeniden başlamış olur.

Engelli öğrenci temsilcilerinin Kurul üyelik süreleri bir (1) yıldır.

Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10.Kurulungörev ve yetkileri şunlardır:

a. Üniversitede kayıtlı engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri ihtiyaçlarını tespit etmek,

b. Üniversitede görev yapan engelli çalışanların görev yaptıkları birimler ile iletişim sorunlarını, idari, fiziksel, sosyal ve benzeri ihtiyaçlarını tespit etmek.

c. Bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, planlanmış çalışmaların uygulanmasını sağlamak,

ç. Rektör ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek, faaliyet raporunu ve önerilerini Rektöre iletmek.

d. Engelli öğrencilerile çalışanlardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koordinatörünve Sekretaryanın Görev ve Yetkileri

Koordinatörün Görev ve Yetkileri

Madde 11.Koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır: 

a.Birimin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

b. Kurula raportörlük etmek.

c.Kurulun toplantı gündemini hazırlamak ve Sorumlu Rektör Yardımcısına önermek,

d. Birimin yıllık faaliyet programı ve değerlendirme raporunu birim temsilcileri ile birlikte hazırlamak ve değerlendirilmek üzere Kurula sunmak.

g. Birimin faaliyet alanları ile ilgili projeler geliştirmek ve geliştirilen projeleri Kurula sunmak,

h.Kurul tarafından kabul edilen yıllık faaliyet programı ve değerlendirme raporlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

i. Engelli öğrencilerile çalışanların talep ve şikayetlerini kabul ederek Kurula sunmak.

Sekretaryanın Oluşumu

Madde 12.Sekretarya, imkân olması durumda sırf bu amaçla istihdam edilen çalışandan/çalışanlardan, aksi durumda ise başka amaçla istihdam edilmiş olan çalışandan/çalışanlardan oluşturulur. 

Sekretaryanın Görev ve Yetkileri

Madde 13.Sekretarya, Sorumlu Rektör Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, Koordinatörün vereceği her türlü işi yapar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 14. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 15. Bu Yönerge, Senatotarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16. Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.