Engelli Öğrenciler İçin Sınav Yönergesi

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı Aksaray Üniversitesinde kayıtlı engelli öğrencilerin engellerine bağlı özel gereksinimlerinden dolayı, öğrenimleri süresince sınavları hakkında öğretim elemanları ve öğrencileri bilgilendirmek, yapılacak çalışmaları belirlemek ve tanımlamaktır.

Kapsam

Madde 2. Bu yönerge, engelli öğrencilerin vize, final uygulama ve diğer tüm sınavları öncesinde, sırasında ve sonrasında öğretim elemanlarının ve engeli olan öğrencilerin etkinliklerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3. Aksaray Üniversitesi Senatosunun 22/05/2013 tarih 2013/12-3 sayılı kararıyla çıkarılmış olan Aksaray Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesidir.

Tanımlar

Madde 4.

Ders Sorumlusu: Engelli öğrencilerin alacağı/almış oldukları söz konusu dersin sorumlusu olan Aksaray Üniversitesi akademik birimlerinde görevli öğretim elemanı veya elemanlarıdır.

Gözetmen: Sınav sırasında sınavların planlandığı gibi ve zamanında yapılmasını sağlamakla sorumlu olan, o dersi yürüten ders sorumlusu ve engeli olan/özürlü öğrenciye destek veren Aksaray Üniversitesi akademik birimlerinde görevli öğretim elemanıdır.

Engelli Öğrenciye Destek: Aksaray Üniversitesi akademik birimlerinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilere sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrencinin sınavlarının ayrımcılığı ortadan kaldırmak için özel gereksinimine göre (fiziksel engel, görme engeli, kaybı, işitme engeli ve/veya yazı yazmasını uzun süre oturmasını engelleyen bir fizyolojik ya da bedensel engel vb.) uygun olarak düzenlenmesi ve sınavların düzgün işleyişi ile ilgili olarak sunulan gerekli destektir.

Engelli Öğrenciye Destek Veren Görevli: Aksaray Üniversitesi akademik birimlerinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilere sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrencinin sınavlarının ayrımcılığı ortadan kaldırmak için özel gereksinimine göre (fiziksel engel, görme engeli, kaybı, işitme engeli ve/veya yazı yazmasını uzun süre oturmasını engelleyen bir fizyolojik ya da bedensel engel vb.) uygun olarak sınavın uyarlanması için gerekli desteği vermek üzere İlgili akademik birim, ilgili birimdeki akademik engelli danışmanı ve Engelsiz Birim işbirliğinde görevlendirilen öğretim elemanıdır.

Özürlü öğrenci: Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kazalara bağlı olarak gelişen fiziksel, duyusal, ruhsal, zihinsel, işitsel veya görsel bozukluklar nedeniyle bir aktiviteyi normal tarzda veya normal kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmede yetersizliği ve kısıtlılığı olan öğrenci.

Engeli olan öğrenci: Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kazalara bağlı olarak gelişen fiziksel, duyusal, ruhsal, zihinsel, işitsel veya görsel bozukluklar veya özür nedeniyle yaşı, cinsi, eğitim, sosyal ve kültürel durumunun gerektirdiği şekilde işlevleri/ fonksiyonları yerine getiremeyen öğrenci.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Engelli Öğrencilerin Sınavlarında Uyulacak Esaslar

Sınav Esasları

Madde 5. Sınav esasları Aksaray Üniversitesinde öğrenimine devam eden engelli öğrencilerin sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrencinin sınavının ayrımcılığı ortadan kaldırmak için özel gereksinimine göre uyarlanması ile ilgili esasları kapsamaktadır. Buna göre,

a. Sınavlar, öğretim materyali ve öğretim stratejileriyle ilgili olarak engelli öğrenciyle dönem başında danışman, ders öğretim elemanı ve birim çalışanları işbirliğinde bireysel görüşme yapılmalıdır. Sınav salonlarının erişilebilir olması gerekmektedir.

b. İhtiyaç halinde sınavda destek olması amacıyla bir öğretim elemanı (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) refakatçi/okuyucu olarak görevlendirilebilir. Eğer mümkün olursa özel eğitim alanında çalışmaları olan personelden görevlilere engelli bireyle iletişim ve farkındalık eğitimi verilmelidir.

c. Aksaray Üniversitesinde öğrenimine devam eden engelli öğrencilerin sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrencinin sınavının ayrımcılığı ortadan kaldırmak için özel durumuna göre (görme, işitme engeli ve/veya yazı yazmasını uzun süre oturmasını engelleyen bir bedensel engel vb.) uygun olarak düzenlenmesi ve sınavların düzgün işleyişinin sağlanması için engelli öğrenciye gerekli destek verilmelidir.

Özel Düzenlemeler

Madde 6. Kısmi veya tam görme engeli olan öğrenciler için;

a. Kısmi görme engeli olan öğrenciler için sınav soruları kağıtlarının büyük punto ve bold ile yazılması,

b. Öğrencinin ihtiyacına uygun olarak sınav salonunda büyüteç bulundurulması veya öğrencinin kendi büyütecini kullanmasına izin verilmesi,

c. Üniversitede Brail alfabeli klavye veya Brail alfabeli fotokopi yaptırma olanağı varsa sınavlarda öğrencilerin yararlanması,

d. Soruların sesli kayıt sistemi ile kaydedilmesi ve Brail alfabeli cevap kağıdının temin edilmesi,

e. Akran danışmanlığı ve refakatçi/okuyucu sağlanması,

gerekir.

Madde 6. İşitme engeli olan öğrenciler için;

a. İşitme engelliler için sınav sırasında gerekebilecek işitsel materyallere yönelik görsel bir formatın düşünülmesi,

b. İşitme engelli olan öğrencinin sınav salonunda sınav gözetmenini ve dersin sorumlusunu kolayca görebileceği bir sırada oturmasının sağlanması,

c. Sınav sırasında sınav görevlilerinin ve ders sorumlularının yönerge verirken veya açıklamalar yaparken, işitme engeli olan öğrencinin karşısında durmaya özen göstermesinin, yavaş ve net konuşmasının sağlanması,

d. Eğer bir üstteki sorumluluk yerine getirilemeyecekse öğrencinin dudaktan okuma ile iletişim kurması engelleneceği için, sınavda işaret dili tercümanının bulundurulması,

gerekir.

Madde 7. Bedensel engeli olan öğrenciler için;

a. Bedensel engeli nedeniyle yazı yazmakta zorlanan öğrenciye, daha uzun sınav süresi, kayıt cihazı, bilgisayar/laptop verilmesi,

b. Alternatif sınav formatlarının kullanılması,

gerekir.

Madde 8. Kişinin engel türüne ve engelinin düzeyine göre aşağıdaki alternatif sınav formatlarından biri veya zamanla geliştirilebilecek başka bir yöntem kullanılabilir.

Madde 9. Alternatif sınav formatları şunlardır:

a. Okuyucu yardımı, akran desteği ya da bölüm hocalarının birinin yardımı,

b. Yazıcı yardımı,

c. Teyp kaydı, bilgisayar, hesap makinesi kullanımı,

d. Braille formatı,

e. Sınav kağıdının daha büyük puntoda baskı edilerek sunulması,

f. (Öğrencinin görüşü alınarak) sözlü sınav şeklinin kullanılması.

Madde 10. Önceden bu durumunu birime kanıtlamış ve bildirmiş olması halinde, özür veya bir hastalığı olan öğrenci sınavda dinlenme arası talep edebilir.

Madde 11. Öğrenci; 

a. Travmatik beyin yaralanması olan öğrenci konsantrasyonunu arttırmak,

b. Diabeti olan öğrenci ilaç almak, yiyecek veya su ihtiyacını karşılamak,

c. Ağrı veya psikiyatrik sorunlar nedeniyle ilaç tedavisi altında olan öğrenci, eğer gerekiyorsa, dinlenmek veya ilacını almak,

d. Omurilik yaralanması geçiren bir öğrenci kaslarındaki spasmı ve gerilmeleri vb. gidermek üzere egzersiz yapmak ve dinlenmek,

amacıyla sınavda ara talep edebilir.

Madde 12. Uzun süre aynı pozisyonda kalmanın sakıncalı veya zorlayıcı olduğu durumlarda öğrencinin talebi gereği tercih ettiği pozisyonda (uzun oturarak, yüzüstü yatarak vb.) sınav olması sağlanabilir.

Madde 13. Öğrencinin taleb, bölüm başkanlığı, danışman ve dersin sorumlu öğretim üyesinin uygun görmesi üzerine öğrenci  ayrı bir yerde sınava alınabilir.

Madde 14. Geçici bir süre için herhangi bir nedenle engeli olan öğrencinin talebi doğrultusunda bölüm başkanlığı, danışman veya dersin sorumlu öğretim üyesinin uygun gördükleri önlemleri almaları söz konusu olabilir.

Sınavlara hazırlık

Madde 15. Engelli öğrencinin sınavlara hazırlanabilmesi için ders notlarının önceden verilmesine, ödevler için daha uzun süre verilmesine özen gösterilmelidir. Öğretim üyesi/elemanı ders notlarını sınav öncesinde görme engeli olan öğrenciler için ses kayıtları, işitme engeli olan öğrenciler için yazılı çıktı, kısmi görme kaybı olanlar için büyük punto ile çoğaltılmış şekilde olmasına özen göstermelidir.

Madde 16. Öğrencinin özel gereksinimleri duyarlılıkla dikkate alınacaktır. Ancak bu tarz muafiyetler, engellilik durumunun zaruri kıldığı muafiyetlerin ötesine geçerek, dersi alan öğrenciler arasında ayrımcılığa neden olacak tarzda bir muafiyete dönüşmemelidir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönerge Aksaray Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- Bu yönerge hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.